Kategorie

          Novinky          


qPCRBIO Library Quantification Kit - 
qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for
Illumina® NGS systems

MGB proby od firmy EUROFINS Genomics
Produkty pre stabilizáciu NK vo vzorke a stabilizáciu/archiváciu purifikovanej DNA/RNA

Horizon Discovery
Nové referenčné štandardy pre validáciu cfDNA assays


>Predaj predvádzacích prístrojov

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutáchVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zákazníkom, tj. Kupujúcim môže byť len fyzická alebo právnická osoba s platným identifikačným číslom (OP/ IČO).

Dodávateľom je vždy spoločnosť Bio-Consult Slovakia s. r. o., Ružová dolina 6; 821 08 Bratislava; IČO: 35700220; DIČ: SK2020340850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro., vložka 11904/B.

Všetky informácie i ceny uvedené v tomto katalógu alebo v cenníkoch nie sú návrhom zmluvy a môžu podliehať zmenám. Preto si aktuálnosť všetkých údajov overte skôr než by ste na ich základe poslali objednávku. Ak ste v katalógu nenašli produkt, ktorý hľadáte, kontaktujte nás a vyžiadajte si doplňujúcu ponuku.

Vzhľadom ku skutočnosti, že uvedené informácie v tomto katalógu nie sú záväznou ponukou, vyžiadajte si prosím podrobnejšie informácie k prístrojom alebo produktom, o ktoré máte záujem. Môžete tak urobiť telefonicky na nasledovnom telefónnom čísle: +421 220 661 336, alebo prostredníctvom emailovej správy na adresu: info@bioconsult.sk .

Obrázky uvedené v katalógu sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovať s daným výrobkom.


OBJEDNÁVKY:

Objednávať tovar ako i servisné služby je možné emailom, telefonicky, faxom či poštou:

Bio-Consult Slovakia s. r. o., Betliarska ,

Betliarska 3809/22

851 07 Bratislava                                         
email: info@bioconsult.sk

tel.+420 2444 71 239, +420 736 630 222

Objednávky doručené emailom potvrdzujeme tiež emailovou správou. Pokiaľ nedostanete behom 24 hodín potvrdenie Vašej emailovej objednávky, je pravdepodobné, že nám nebola doručená. 
Objednávky doručené faxom alebo poštou obvykle nepotvrdzujeme (pokiaľ o to v objednávke nie je výslovne žiadané). Z tohto dôvodu Vám odporúčame overiť si (napr. telefonicky, elektronicky) doručenie Vašej písomnej alebo faxovej objednávky.


CENY A DOPRAVA:

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v EUR (€), pričom zahŕňajú cenu tovaru aj s dopravou na miesto určenia, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak, alebo ak sa Kupujúci s dodávateľom písomne nedohodol inak.

Pri objednávke menšej ako 50 EUR bez DPH účtujeme dopravné a balné vo výške 10 EUR + DPH 20%

Stornovanie záväznej objednávky pred dodaním tovaru je možné len na základe vzájomnej písomnej dohody.

V tomto katalógu www.bioconsult.sk sú ceny priebežne aktualizované. V prípade niektorých produktov cenu neuvádzame, poskytneme Vám ju na vyžiadanie. Pre cenovú ponuku nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom (+421 2 20 661336, info@bioconsult.sk).
V priebehu roka prebiehajú rôzne Akcie, kedy môžete jednotlivé produkty zakúpiť za výhodnejšiu cenu alebo za výhodnejších podmienok. Sledujte naše novinky, ktoré uvádzame na našich webových stránkach www.bioconsult.sk v sekcii NOVINKY.


FAKTURÁCIA:

Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


PREVZATIE TOVARU:

Kupujúci je povinný Tovar prevziať v mieste sídla Odberateľa (Kupujúceho) alebo v mieste dodania tovaru, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke. Podľa druhu tovaru bude Dodávateľom určený spôsob jeho predania a prevzatia. Bez výnimky, prevzatie tovaru musí byť písomne potvrdené Odberateľom a to, buď protokolárne, alebo na dodacom liste k tovaru.
V prípade, že tovar bude Odberateľovi dodaný prostredníctvom tretej osoby, je Odberateľ povinný akékoľvek vady obalu, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie tovaru, reklamovať pri dodaní tovaru a odmietnuť jeho prevzatie z dôvodu poškodenia. V prípade, že tak neučiní, nebude Dodávateľom uznaná jeho reklamácia z dôvodu poškodenia tovaru behom prepravy alebo dodania poškodeného tovaru.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Odberateľa až po zaplatení celej kúpnej Ceny Tovaru. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Odberateľa okamihom podpisu preberacieho protokolu, dodacieho listu, alebo okamihom doručenia prepravcom.


BALENIE:

Pokiaľ je pri produkte uvedená veľkosť balenia, cena zodpovedá jednému baleniu uvedenej veľkosti. Pokiaľ nie je veľkosť balenia uvedená, cena zodpovedá jednému kusu. Minimálne množstvo, ktoré je možné dodať, je jedno balenie uvedenej veľkosti za uvedenú cenu.


ZÁRUKA:

Na všetok tovar je poskytovaná záručná lehota rôznej dĺžky. Informácie o dĺžke a podmienkach záruky sú uvedené v ponukách. V záručnej dobe sú akékoľvek zistené vady výrobku/zakúpeného tovaru odstránené zdarma, neúčtujeme náhradné diely, cestovné, servisné a manipulačné náklady. Avšak, nesprávnou manipuláciou s tovarom ako aj jeho použitím na iné účely ako je určený výrobcom, ktoré vyplývajú z prospektovej dokumentácie, môže viesť k strate záruky na tento výrobok.

Spoločnosť Bio-Consult Slovakia s. r. o. nemôže prijať zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym či nevhodným použitím produktu, nedodržaním inštrukcií výrobcu, neoprávnenými zásahmi do prístrojov, neodbornou manipuláciou a nesprávnou údržbou produktu.


REKLAMÁCIA TOVARU:

V prípade, že chcete zakúpený tovar zreklamovať, túto reklamáciu nám zašlite iba písomnou formou elektronicky na emailovú adresu: info@bioconsult.sk alebo poštou na adresu: Bio-Consult Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava. V reklamačnom liste je nutné uviesť tieto údaje:

- dátum, číslo objednávky, číslo faktúry
- adresa odberateľa
- kontaktná osoba: meno, priezvisko, telefónický kontakt, email
- názov reklamovaného tovaru/ položky
- stručný popis vady, odôvodnenie reklamácieAkékoľvek Vaše dotazy, otázky a podnety radi zodpovieme, neváhajte nás kontaktovať:

Bio-Consult Slovakia s. r. o.,    Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava                                        

tel.+420 244471239, +420 2736 630 222, email: info@bioconsult.sk

Team Bio-Consult Slovakia s. r. o.